Zakres usług

Zakres naszych usług

Prawo cywilne

sporządzanie, analizowanie
i negocjowanie umów, prawo zobowiązań, odszkodowania, prawo autorskie, prawo własności intelektualnej, prawo spadkowe, ochrona konkurencji i konsumentów, sporządzanie opinii prawnych.

Postępowania sądowe
i pozasądowe
(w tym administracyjne)

reprezentowanie przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, w toku postępowań mediacyjnych, przed sądami polubownymi, przed organami administracji publicznej, przygotowywanie pism procesowych, środków zaskarżenia (w tym apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych, odwołań).

Stała obsługa prawna przedsiębiorców
i osób prywatnych

Prawo gospodarcze, prawo spółek i handlowe

kompleksowa obsługa korporacyjna przedsiębiorców, sporządzanie dokumentów korporacyjnych, uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy, sporządzanie umów i opinii prawnych, reprezentowanie przed sądami rejestrowymi (KRS) i w toku prowadzonych negocjacji, doradztwo przy transakcjach, fuzjach, przejęciach
i zmianie struktury przedsiębiorstw.

Postępowania egzekucyjne

reprezentowanie wierzyciela / dłużnika
w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

E-porady

doradztwo prawne przez Internet,
w ramach wideokonferencji lub
z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

Prawo pracy

przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, doradztwo
w rozwiązywaniu konfliktów między pracodawcą a pracownikiem, prowadzenie sporów pracowniczych, wsparcie podczas kontroli i audytów.

Postępowania upadłościowe
i restrukturyzacyjne

sporządzanie wniosków, przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności.